LĪGUMS Nr. 00-00/0

 

Rīgā                   . gada . __/__

Fotogrāfs Juris Justs, personas kods xxxxx-xxxxx, turpmāk tekstā – "Fotogrāfs",

un _________________, personas kods________________, turpmāk tekstā - "Klients", noslēdza šādu līgumu:

 

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Fotogrāfs veic kāzu svinību fotografēšanu Klientam, saskaņā ar Klienta izvēlētajiem pakalpojumiem un cenām, kas noteikti šajā līgumā.

 

1. Fotografēšana

1.1 Fotogrāfs apņemas fotografēt Klienta kāzu svinības šajā līgumā noteiktajā datumā un laikā profesionālā līmenī, kuru apliecina Fotogrāfa portfolio, kas atrodams interneta adresē https://www.jurisjusts.lv/weddinglv/portfolio/ .

 

1.3 Klienta kāzu svinību datums un laiks:

 

2. Rezervācijas
2.1 Līguma parakstīšanas dienā Klientam ir pienākums ar pārskaitījumu uz Fotogrāfa norēķinu kontu, samaksāt Fotogrāfam sākotnējo iemaksu         ,- EUR      (                            euro 00 euro centi) apmērā.

Sākotnējā iemaksa ir drošības garants Fotogrāfam par Klienta labā rezervēto laiku.

Sākotnējā iemaksa                 ,- EUR apmērā netiek atgriezta, ja Klients atsaka fotosesiju izvēlētajā datumā.

 

2.2 Kāzu svinību dienā                                Klients maksā Fotogrāfam skaidrā naudā atlikušo summu,                - EUR

(                            euro 00 euro centi) apmērā.

 

2.3 Gadījumā, ja nav gūta samaksa par pakalpojumu pilnu komplektu, Fotogrāfs patur tiesības neizpildīt norādīto pasūtījumu, un Klientam sākotnējā iemaksa netiek atgriezta.

 

3. Cena

 

3.1 Saskaņā ar Fotogrāfa cenām, Klients iegūst pakalpojumu komplektu “ _______ ” - EUR

        (                                    simti euro) vērtībā. Papildus stundas likme ir 70 euro

3.2 Pakalpojumu komplektā ietilpst:

 

3.2.1 Fotogrāfa konsultācija;

3.2.2 fotografēšanas pakalpojumi kāzu svinību dienā (_____/_______/_______);

3.2.3 Materials no _______ līdz ________ fotoattēli, fotoattēlu pēcapstrāde, portretu retušēšana;

3.2.4 2 (divi) digitālo fotoattēlu komplekti: viens - ar izšķirtspēju, kas der publikācijai internetā un otrs - ar augsto izšķirtspēju, kas der kvalitatīvai fotoattēlu drukai;

3.2.5 vienojoties ar Klientu fotoattēlu ierakstīšana Klienta Fotogrāfam piegādātajā digitālajā datu nesējā (flash atmiņas kartē) vai ievietošana “Google Drive” digitālajā glabātuvē internetā un attiecīgās glabātuves adreses un piekļuves datu nosūtīšana Klientam uz Klienta e-pasta adresi.

 

4. Rezultāti

4.1 Fotogrāfs izvēlās un apstrādā līgumā noteikto fotoattēlu skaitu pēc Fotogrāfa ieskatiem. Klientam tiek izsniegti tikai apstrādāti fotoattēli. Klients var pieprasīt papildus fotoattēlus pēc vienošanās ar Fotogrāfu.

4.3 Fotoattēlu apstrādes laiks: 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc kāzu svinību dienas.

4.4 Gadījumā, ja Fotogrāfs iepriekš neparedzēto un attaisnojamo apstākļu dēļ Klienta noteiktajā kāzu svinību dienā nevar īstenot fotografēšanu pats, Fotogrāfs par to savlaicīgi, bet ne vēlāk, kā 1 darba dienu iepriekš pirms kāzu svinību dienas, brīdina Klientu un uz sava rēķina nodrošina cita fotogrāfa (ar līdzvērtīgu profesionālo pieredzi un fotoattēlu kvalitāti) pakalpojumus šajā līgumā atrunātajā apjomā un termiņos.

 

5. Īpašumtiesības.

5.1. Pēc LR Autortiesību likumdošanas, autors (Fotogrāfs) nodod tiesības Klientam izmantot autora materiālu privātam mērķim.

5.2 Lai veiktu mārketingu, Fotogrāfam, vienojoties ar Klientu e-pasta sarakstē, ir tiesības izmantot attēlus, kas uzņemti kāzu dienā, tai skaitā - tiesības drukāt un publicēt.

 

6. Pušu rekvizīti

 

Fotogrāfs:

Juris Justs

Personas kods: 170184-11248

Slokas iela 11-8, Rīga, LV-1007

E-pasta adrese: justsjuris@gmail.com

Tālrunis: +371 26364112

 

7. Pušu paraksti

 

Fotogrāfs - Juris Justs 

 

______________________________

 

Klients -

 

____________________________________